Сфери на дейност
 • Консултации по търговски сделки;
 • Изготвяне на търговски договори;
 • Участие в преговори;
 • Ликвидация и несъстоятелност.
 • Консултации по правните аспекти на COVID-19 пандемията;
 • Защита на човешките права.
 • Консултации и съдействие при формирането на консорциум или дружество със специална инвестиционна цел със съответните партньори и оптимално структуриране на вашето участие в процедурата;
 • Подготовка на  пълния пакет документация за кандидатстване по поръчката;  
 • Правно представителство пред държавни и общински органи и пред бизнес партньори;
 • Съдействие при намирането на подходящо финансиране, участие в преговори.
 • Съдействие и консултации по банкови разпоредби и изисквания, осъществяване на административни процедури;
 • Консултации по банкови сделки и операции, изготвяне на съответната документация (акредитиви, банкови гаранции, ескроу споразумения, др.);
 • Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения (ипотеки, особени залози и други), изготвяне на договори и друга съпътстваща документация;
 • Консултации по лизингови сделки, изготвяне на договори и друга съпътстваща документация.
 • Консултации по трудовоправни въпроси, изготвяне на стандартна документация и трудови договори;
 • Участие в преговори;
 • Осъществяване на административни процедури, представителство (включително процесуално).
 • Учредяване (включително всички процедури по регистрацията) на търговски дружества и други юридически лица, откриване на клонове;
 • Преобразувания, сливане и вливане, разделяне и отделяне;
 • Промени в дружествения статус (капитал, управление, седалище и адрес на управление и др.);
 • Изготвяне на дружествена документация;
 • Правни консултации по дружествени казуси и процедури;
 • Участие в преговори, представителство пред държавни и общински органи.
 •  Съдействие и консултации по избора на обекти за инвестиции в България (за корпоративни клиeнти, както и за малки и средни предприятия и физически лица);
 • Анализ и консултации във връзка с най-подходящите форми за прехвърляне на право на собственост или ограничени вещни, включително чрез сделки с дялово участие или учредяване на дружество със специална инвестиционна цел.;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове, които да бъдат сключени със собственици и строителни фирми за придобиване на земя, сгради или части от сгради, подготовка на всякаква друга необходима документация. Изготвяне на договори за обезпечение (ипотеки, особени залози и др.);
 • Дю дилиджънс с оглед правния статус на имота с проверка на правото на собственост, наличието/липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти, регулация на имота и др.;
 • Изготвяне на договори свързани със строителния процес (договори за строителство, договори за строителен надзор, договори за проектиране и др.);
 • Осъществяване на процедурите по регулация и смяна на предназначение на поземлени имоти;
 • Съдействие при намирането на финансиране за сделки и проекти, свързани с недвижими имоти и строителство, участие в преговори;
 • Консултации във връзка с наемането и отдаването под наем на недвижими имоти, изготвяне на договори.
 • Становища по административни казуси и консултации във връзка с административни изисквания, становища по данъчни въпроси съвместно с данъчни и счетоводни експерти;
 • Осъществяване на административни и данъчни процедури;
 • Представителство пред държавни и общински органи.
 • Представителство пред всички съдебни инстанции;
 • Представителство пред арбитражни юрисдикции.