Жалбата се внася в Административен съд – София град, в два екземпляра, самостоятелно или от пълномощник. Може да пратите жалбата по пощата или с куриер. Добре е писмото да е препоръчано или с обратна разписка.

Държавната такса е 10 лв. за физическо лице и за юридически лица с нестопанска цел (такива са фондациите и сдруженията), за останалите юридически лица таксата е 50 лв. Копие от платежния документ се прилага към жалбата. Плаща се по следната сметка на съда:

Банкова сметка за внасяне на държавни такси и глоби

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1783 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ – ЦУ

Ако от подписващите жалбата няма хора с увреждания, които да са с противопоказание за ваксинация, можете да изтриете този текст от приложенията: „Медицинска документация на жалбоподателя ………………., лице с увреждания по смисъла на ЗХУ /ако има такъв жалбоподател/.“ Ако има – оставете текста и приложете медицински документи за заболяванията на хората като решения на ТЕЛК и епикризи.

Освен таксата приложете и една флашка, на която сте качил всички линкове, цитирани в жалбата.